About ACC Scanner-based OMR

The easiest Image Processing software for capturing result of marked mulitple choice answer sheets.

ACC Scanner-based OMR ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทดแทนเครื่องตรวจข้อสอบ (OMR Machine) ที่มีราคาสูง ใช้หลักการที่ชาญฉลาดกว่าในการทำงานร่วมกับ สแกนเนอร์ สำนักงานทั่วไป (Scanner) ซึ่งมีราคาถูกและหาซื้อได้ง่าย โดย Software จะนำภาพที่ได้จากการสแกนมาประมวลผลอย่างถูกต้องและแม่นยำจนได้ผลการตรวจที่ไม่ได้แตกต่างจาก เครื่อง OMR Machine แต่อย่างใด พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการใช้งานและบำรุงรักษาที่ต่ำกว่า

ประโยชน์ โดยตรงที่จะได้รับจากการนำ ACC Scanner-based OMR มาใช้งานไม่ว่าจะเป็นกรณีที่หน่วยงาน โรงเรียน หรือสถานศึกษา ต้องการหาเครื่องมือทดแทนเครื่องตรวจเดิมที่ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า หรือเป็นการจัดหาใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานคือ

 • ได้ผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำ
 • ใช้งานง่าย ผลความผิดพลาดของการตรวจด้วยมือ
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • รวดเร็ว
 • ให้ผลการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อที่นำไปประเมินต่อได้ทันที

แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม

เป็นที่ยอมรับกันว่า การวัดผลการศึกษาด้วยคำถามแบบปรนัย (Multiple choice questions) นั้นเป็นวิธีการวัดผลหนึ่ง ที่ทำได้ง่าย ประหยัดเวลาในการวัดผล และหากเป็นปัญหาที่ถูกออกโดยผู้ที่มีความชำนาญแล้ว จะสามารถใช้ในการวัดผลได้อย่างเที่ยงตรงและทำการทดสอบได้หลายแง่มุม แต่อย่างไรก็ตามหากจำเป็นต้องมีสอบ ผู้เรียนจำนวนมาก ก็อาจนำมาซึ่งปัญหาของความล่าช้า หรือ ความเชื่อมั่นในความเที่ยงตรง ที่เกิดจากความผิดพลาดด้วยการตรวจนับด้วยมือ

เครื่องตรวจข้อสอบ(OMR Machine) ได้ถูกในมาใช้อย่างแพร่หลายเป็นเวลานานแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจข้อสอบปรนัยที่มีจำนวนมาก ได้อย่างรวดเร็ว แต่ด้วยราคาที่สูงเครื่องมือนี้จึงไม่สามารถนำมาใช้ได้ในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก นอกจากนั้น Operating cost ก็สูงด้วยทั้งค่าบำรุงรักษา และราคากระดาษคำตอบ ซึ่งมีราคาสูง (โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5-5.0 บาทต่อแผ่น) ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องตรวจประเภทนี้

แนวคิดในการใช้ Algorithm การวิเคราะห์และจับภาพ มาทดแทนเครื่องตรวจข้อสอบจึงเป็นการตอบโจทย์ ของการตรวจข้อสอบปรนัยที่รวดเร็ว แม่นยำ มีค่าดำเนินการต่ำ และง่ายต่อการบำรุงรักษา

ไม่ต้องใช้กระดาษพิเศษ สามารถพิมพ์ Answer Sheet เองได้ตามต้องการ เพราะกระดาษคำตอบแบบฝน ราคาแผ่นละ 1.5-5.0 บาท แต่สำหรับโปรแกรมนี้ คุณสามารถพิมพ์กระดาษคำตอบลงบนกระดาษ 70 แกรมที่มีขายโดยทั่วไปด้วยเครื่องพิมพ์ธรรมดาเท่านั้น ประหยัดเวลาในการจัดหา และเก็บรักษาที่กระดาษคำตอบแบบเดิมต้องสั่งพิมพ์ครั้งละมากๆ(เพื่อให้ได้ราคาที่ถูกลง)

ทำงานด้วยหลัก Image Processing รองรับการตรวจภาพ จากเครื่องสแกนเนอร์ธรรมดาเจ้าหน้าที่สามารถสแกนกระดาษคำตอบเก็บไว้ก่อนได้ แล้วจึงประมวลผลภายหลัง ช่วยลดข้อผิดพลาดในการตรวจ และมีความแม่นยำสูง

ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอนคือ สแกน ตรวจ/วิเคราะห์ และรับผล

 • สแกน - สามารถใช้เครื่องสแกนรุ่นใดก็ได้ และแบ่งสแกนโดยใช้กี่เครื่องก็ได้แล้วในมาบันทึกใน Folder เดียวกัน
 • ตรวจ/วิเคราะห์ - สั่งประมวลผลครั้งเดียว ทุกไฟล์(.jpg) ใน Folder ที่เลือกจะถูกตรวจ พร้อมวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อให้ในคราวเดียว
 • รายงาน - ส่งผลการตรวจออกเป็นไฟล์ MS Excel ทำให้ง่ายต่อการนำไปจัดทำเอกสาร
 • สามารถปรับใช้กับงานในลักษณะอื่นๆ ได้หลากหลาย เช่น การตรวจแบบสอบถาม, แบบประเมินผลการทำงาน, แบบประเมินผลความพอใจ, สอบคัดเลือก เข้าเรียน/เข้าทำงาน, แบบสอบถามงานวิจัย

  Key Features

  สามารถพิมพ์ Answer Sheet ได้เอง

  สามารถสั่งพิมพ์ กระดาษคำตอบสำหรับ แจกให้นักเรียนได้เองตามความต้องการ ด้วยเครื่องพิมพ์ทั่วๆไป ไม่ต้องใช้กระดาษแบบพิเศษ
   

  ใช้ร่วมกับ Scanner ได้ทุกรุ่น

  กลไกการตรวจแยกอิสระจากการสแกนภาพ ทำให้สามารถใช้ร่วมกับสแกนเนอร์รุ่นใดก็ได้ หรือแม้แต่ใช้ภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์ มือถือก็ยังสามารถทำงานได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ

  สแกนแบบคู่ขนาน

  สามารถแบ่งสแกนด้วยเครื่องสแกนหลายๆเครื่องแล้วนำไฟล์มาร่วมไว้ใน Folder เดียวกันเพื่อตรวจและวิเคราะห์ประมวลผลร่วมกัน

  ความแม่นยำสูง

  ใช้การประมวลผลภาพ แบบ fuzzy logic วิเคราะห์ความแตกต่างของสีกระดาษ และลักษณะนิสัยในการทำเครื่องหมายของผู้สอบ เป็นรายแผ่น ทำให้มีความแม่นยำในการตรวจจับภาพได้อย่างถูกต้อง 100%

  พิมพ์ Answer Sheet แบบลง Student ID ไว้ล่วงหน้าได้

  เพื่อลดเวลาและความผิดพลาดในการทำเครื่องหมายระบุหมายเลขประจำตัวผู้สอบในช่อง Student ID เราสามารถสั่งพิมพ์ Answer Sheet แบบ Running ID ได้ เพื่อแจกให้ผู้สอบตรวจสอบก่อนลงมือทำ โดยไม่ต้องระบายช่อง Student ID ด้วยตนเอง

  วิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ

  สามารถแสดงผล Item Analysis ได้ทันทีภายหลังการตรวจ โดยมีแสดงค่าความยากง่าย (Item Difficulty) และต่าอำนาจในการจำแนก (Discrimination Power) ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

  จัดเรียงผลการตรวจได้

  สามารถสั่งให้ จัดเรียงผลการตรวจตามเลข Student ID หรือ ตามลำดับคะแนนที่ทำได้ ด้วยตัวโปรแกรมเอง ไม่จำเป็นต้องส่งออกไปจัดเรียงด้วยโปรแกรม Excel อีก

  ส่งผลการตรวจออก ด้วยรูปแบบของไฟล์มาตรฐาน

  สามารถบันทึกผลการตรวจเป็นไฟล์ที่เปิดได้ด้วยโปรแกรม Excel เพื่อในไปประมวลผลเพิ่มเติมตามที่ผู้ใช้ต้องการ หรือจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มของแต่ละสำนักงาน

  The best OMR software ever

  Documentation

  คู่มือและคำแนะนำในการใช้งาน พร้อมภาพประกอบ
  (Click ที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียด)


  Download

    Demo

  Free

  Standard

  ฿ 3,490 1,749

  Sale 50% Off until 31/12/21

  Professional

  ฿ 14,900

   

  Download

  Buy

  Buy

  กระดาษคำตอบสามารถสั่งพิมพ์กระดาษคำตอบผ่านโปรแกรมออกทาง Printer ได้
  กระดาษคำตอบ แบบระบุหมายเลขสามารถสั่งพิมพ์กระดาษคำตอบแบบ รันหมายเลข Student ID ไว้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการลงเลขที่ของนักเรียนได้
  ความเร็วในการตรวจความเร็วขึ้นอยู่กับความเร็วของ Computer ที่ใช้ ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยในการตรวจ (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการสแกน) 500-700 แผ่น/นาที

  สำหรับไฟล์ขนาด A4 ที่ 150DPI

  500-700 แผ่น/นาที

  สำหรับไฟล์ขนาด A4 ที่ 150DPI

  500-700 แผ่น/นาที

  สำหรับไฟล์ขนาด A4 ที่ 150DPI

  การแก้ไขและจัดเรียงผลคะแนนหากพบข้อผิดพลาดสามารถพิมพ์แก้ไขในข่องแสดงผลได้ และให้โปรแกรมจัดเรียงผลตรวจ (Sorting) ได้ 2 ลักษณะคือ เรียงตามคะแนนรวม และเรียงตาม Student ID
  Item Analysisการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ แสดงค่า ความยากง่าย (Item Difficulty:P) และ อำนาจจำแนก (Discrimination Power:R)ของข้อสอบแต่ละข้อ
  จำนวนแผ่นในการตรวจแต่ละครั้งจำนวนไฟล์ jpg ที่อยู่ในFolderเดียวกับแผ่นเฉลย(Key)ที่เลือก ที่โปรแกรมจะตรวจจับค่าและแสดงผลในการรัน 1 ครั้ง ไม่เกิน 10 ไฟล์ Unlimited

  ไม่จำกัดจำนวน

  Unlimited

  ไม่จำกัดจำนวน

  จำนวนแผ่นที่ตรวจได้ทั้งหมดจำนวนแผ่นที่ได้รับสิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรม รวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มใช้งานครั้งแรก 200 แผ่น 1,000 5,000 แผ่น

  หมดแล้วสามารถสั่งซื้อ On line ได้จากตัวโปรแกรมราคาต่ำกว่า 1 บาท/แผ่น

  Unlimited

  ไม่จำกัดจำนวน

  จำนวนเครื่องที่ติดตั้งได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับสิทธ์ิให้ติดตั้งโปรแกรมต่อ 1 license 1 PC 1 PC 3 PCs
  client